Splošni pogoji

 

1. Varovanje zasebnosti

Reprografika bo naročnikove osebne podatke uporabljala za izpolnjevanje naročniškega razmerja. Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št 86/2004).

 

Reprografika se zavezuje, da bo tako naročnikove kot tudi osebne podatke tistih, ki sodelujejo v raznih akcijah in nagradnih igrah Nanoškega oglasnika, skrbno hranila in jih ne bo obdelovala  v svojih zbirkah ter jih ne bo uporabljala za  namene: statistične obdelave, segmentacija kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke, za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje.

 

Posameznik lahko po 73. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da Reprografika trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Reprografika je dolžna v 15 dneh po prejemu zahtevka ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter v nadaljnjih 5 dneh o tem obvestiti posameznika, ki je to zahteval.

 

Naročniku pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 98/2004). Odpoved pogodbe mora biti pisna in začne veljati z mesecem, ki sledi prejemu odpovedi. Odpoved pošljite na naslov Reprografika d.o.o., Novi trg 9, 6230 Postojna ali na elektronski naslov reprografika@siol.net.

 

2. Odstop od pogodbe

V primeru naročila digitalnih edicij, ki se ne dostavijo na otipljivem nosilcu podatkov, naročnik v skladu s tretjim odstavkom a43. č člena ZVPot s klikom izrecno soglaša, da izdajatelj v odstopnem roku iz 43. č člena ZVPot, ki začne teči z dnem sklenitve te pogodbe, začne z opravljanjem naročene storitve. Naročnik se strinja, da s podanim soglasjem za začetek opravljanja storitev izgubi pravico do odstopa od pogodbe (13. točka petega odstavka 43 člena ZVPot).

 

3. Omejitev odgovornosti

Imetniki avtorskih pravic na avtorskih delih, objavljenih v tiskanih in digitalni ediciji izdajatelja Nanoški oglasnik, so družba Reprografika d.o.o. ali avtorji, ki imajo z družbo Reprografika d.o.o. sklenjene ustrezne avtorske pogodbe. Prepovedani so vsakršna reprodukcija, distribucija, predelava ali dajanje na voljo javnosti avtorskih del ali njihovih delov v tržne namene brez predhodne sklenitve ustrezne pogodbe z družbo Reprografika d.o.o.

Izdajatelj zagotavlja brezhibno delovanje spletnega mesta nanoski-oglasnik.eu z najnovejšimi, splošno uporabljenimi spletnimi brskalniki Internet Explorer, Mozilla Firefox in Google Chrome.

V ostalih primerih za morebitno nezmožnost ogleda spletnega mesta ali v primeru preobremenitve strežnika (denial of service) izdajatelj ne odgovarja.

Izdajatelj prav tako ne odgovarja za posledice spregledane elektronske pošte ali druge elektronske komunikacije, ki bi jo uporabnik morebiti prejel v svoj SPAM ali drug nabiralnik.

 

7. Uporaba osebnih podatkov

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in kraja bivanja v Nanoškem oglasniku ter na na spletni strani  www.nanoski-oglasnik.eu. Podatki nagrajencev se lahko posreduje naročniku nagradne igre z vsemi pripadajočimi podatki.

 

8. Končne odločbe

Vsakokrat veljavni Splošni pogoji za naročnike tiskanih paketov Nanoški oglasnik veljajo kot sestavni del pogodbe med naročnikom in družbo Reprografika d.o.o.

Za vse, kar ni določeno s temi Splošnimi pogoji, veljajo Zakon o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/98 s spremembami in dopolnitvami; ZVPot), Zakon o elektronskem poslovanju na trgu, Zakon o trgovini (Ur. l. RS, št. 24/08 s spremembami in dopolnitvami; ZT-1) in Obligacijski zakonik.

 

Stranke naročniškega razmerja si bodo prizadevale vse morebitne spore reševati po mirni poti, če pa to ne bo možno, se dogovorijo za uporabo slovenskega prava in pristojno sodišče v Kopru.

 

Splošni pogoji za naročnike tiskane izdaje Nanoški oglasnik začnejo veljati z dnem 1.5.2016.

 

Postojna, 1.5.2016

Copyright © 2005 - 2019 Reprografika d.o.o. |  All Rights Reserved.